Herover ses et kort, som viser to rute forslag gennem landskabet omkring Hørning, en natur-rute og en historisk-rute. Begge tager udgangspunkt i informationstavlerne opsat på pladsen ved hjørnet af Præstedalsvej og Lykkesskovvej.

PDF-kort:  På tur omkring Hørning

Naturruten

I 2007 blev der taget initiativ til at gennemføre et vådområdeprojekt omfattende ådalen syd for Hørning. Området strækker sig over en strækning på 13 km. og omfatter i alt 525 ha. af ådalen.
Projektet har primært haft til formål at reducere kvælstofudledningen fra området, men hensigten har også været at genskabe de naturlige forhold i ådalen. Gennem frivillige aftaler med landmændene i området blev dræn afbrudt og grøfter vedligeholdes ikke som tidligere, ligesom de pumpestationer, der tidligere afvandede centrale dele af ådalen blev nedlagt. De våde enge fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Projektet blev afsluttet i 2012.

Rekreative muligheder

Som led i projektet har Naturstyrelsen søgt at give bedre muligheder for offentligheden til at komme ud at opleve naturområdet. På den baggrund er der forhandlet med berørte lodsejere om at lave offentlige stier både på langs og på tværs af ådalen.

Der er således etableret en trampesti fra Nybro i vest til en parkeringsplads ved Tustrupvej tæt på Ebeltoftvejen. Trampestien følger åen på det første stykke fra Nybro (er her belagt med muslingeskaller), hvorefter den går mod nord og her følger kanten mellem eng og mark mod øst. Trampestien er flere steder forbundet med Tustrupvej (der går øst/vest i Præstedalen) med flere markveje, således en vandretur kan varieres på mange måder.

En tur ad trampestien er en rigtig dejlig tur, hvor det i maj er muligt at finde nogle af de vilde og fredede orkidéer i Hørning Enge. Der er masser af dyreliv, så hold øjnene åbne. Husk at værn om miljøet I færdes i – det er dyrenes hjem, så pas på det.